Inzet van de bedrijfsarts

In mijn vorige column ‘Verzuimdossier en wat leg je vast’ heb ik beschreven welke vragen je mag stellen en wat je mag noteren als een werknemer zich ziek meldt. Een van de vragen die gesteld mogen worden is: ‘Hoelang jouw ziekte/verzuim vermoedelijk gaat duren’.  In deze column ga ik daar verder op in.

Hoelang het verzuim vermoedelijk gaat duren, is een belangrijke vraag. Enerzijds weet je hoelang mogelijk jouw medewerker arbeidsongeschikt zal zijn, anderzijds belangrijk voor jouw bedrijf om te weten wanneer werknemer weer inzetbaar zal zijn of er wellicht direct vervanging geregeld moet worden. Als al direct duidelijk is dat het verzuim langer zal gaan duren neem contact op met de arbodienst en vraag om een spreekuur bij de bedrijfsarts, zodat werknemer geholpen kan worden om terug te keren naar het werk. Uiterlijk in week 6 dient volgens de Wet verbetering poortwachter de bedrijfsarts een probleemanalyse te maken. Waarom wachten? Als direct bij de ziekmelding al duidelijk is dat het mogelijk langer gaat duren, vraag meteen om een spreekuur, zodat er duidelijkheid ontstaat en mogelijk direct stappen gezet kunnen worden.

De bedrijfsarts bekijkt tijdens een spreekuur of werknemer inzetbaar is. Hiervoor stelt de bedrijfsarts een probleemanalyse op en deze wordt aan werkgever en werknemer teruggekoppeld. In de probleemanalyse staat met welke beperkingen rekening moet worden gehouden voor de werkzaamheden die de werknemer nog kan doen. De bedrijfsarts kan aan werknemer een medische machtiging opvragen om meer informatie op te vragen bij de behandelaars van de medewerker.  Hij kan werknemer adviseren welke stappen hij kan zetten voor zijn herstel of zelfs doorverwijzen naar een behandelaar.

Waarop moet u letten als de probleemanalyse aan je wordt teruggekoppeld? Allereerst is de probleemanalyse volledig ingevuld, dit lijkt misschien vreemd, echter zie ik vaak dat dit niet het geval is, waardoor er discussies tussen jou en de werknemer kan ontstaan. Belangrijk is dat de eerste ziektedag is ingevuld en is de werknemer het eens met advies van de bedrijfsarts. De bedrijfsarts geeft aan met welke beperkingen rekening gehouden moet worden, daardoor kun je passend werk aanbieden. Als de probleemanalyse volledig is ingevuld en werknemer geeft aan dat het allemaal niet gaat of niet lukt, kun je kijken wat is het advies geweest en komt wat werknemer zegt overeen met het advies van de bedrijfsarts. Dit advies van de bedrijfsarts is dus erg belangrijk.

Vaak zie ik dat als een werknemer aangeeft helemaal niets te kunnen, werkgever niet teruggrijpt en terugkijkt naar het advies van de bedrijfsarts en daar te makkelijk in meegaat. Beter is om eerst terug te lezen wat het advies is van de bedrijfsarts en daarna het gesprek met werknemer aan te gaan. Maak het in elk geval bespreekbaar en win indien nodig advies in. Een werknemer kan ook een second opinion aanvragen bij een andere bedrijfsarts, zodat mogelijk helderheid ontstaat. Dit heeft geen opschortende werking, dat betekent dat tot er een andere advies ligt u handelt naar het laatste advies van de bedrijfsarts.

Na de probleemanalyse maakt u binnen 14 dagen met werknemer een plan van aanpak. Waar u rekening mee moet houden en welke afspraken u kunt maken ga ik de volgende keer op in.