Bedrijf Plus

Meer regie, meer rendement!

hoofdstuk

 

Meer regie en meer rendement in uw bedrijf!

 • Zijn de kosten van verzuim in uw organisatie bekend?
 • Heeft u inzicht in de cijfers van het verzuim?
 • Worden de juiste kosten in rekening gebracht door het UWV?
 • Heeft u inzichtelijk voor welke werknemers de no-riskpolis geldt?

Verzuim is een kostbare zaak. U bent 2 jaar verplicht om het salaris door te betalen bij ziekte van uw werknemers. Daarnaast bent u ook hierna 10 jaar verantwoordelijk als uw (ex)-medewerker gedeeltelijk arbeidsongeschikt is.

Er gaat veel geld om in de sociale zekerheid. Voor elke onderneming gaat het al snel om 20 tot 25 procent van de loonsom. Het is de moeite waard om te onderzoeken voor welke groep werknemers bijzondere regelingen gelden. Het controleren van deze informatie en alles wat hiermee samenhangt kan u veel geld besparen.

Bedrijf Plus helpt u meer regie te krijgen en dit levert geld op.

Bedrijf Plus is opgericht door Angelo Wiegmans (1973). 15 jaar ervaring in de financiële dienstverlening hebben mij geleerd dat werkgevers vele besparingen laten liggen. Vanuit de overtuiging dat geheel onafhankelijk advies op dit gebied met de juiste communicatie van groot invloed kan zijn voor werkgevers is hij deze onderneming begonnen. Uw investering verdient zich meer dan terug.

Waar anderen ophouden, gaat Bedrijf Plus verder.

Nieuwsgierig geworden? Neem contact op met Angelo Wiegmans.

hoofdstuk

 

De aanpak

De kosten bij verzuim kunnen voor u als werkgever enorm oplopen. Bedrijf Plus kijkt welke besparingen op verzuimkosten zijn te realiseren. Bedrijf Plus controleert of deze kosten correct worden opgelegd aan u. Hierdoor worden enorme kostenbesparingen gerealiseerd.

Waarin onderscheidt Bedrijf Plus zich van anderen?
Bedrijf Plus beschikt over specifieke kennis van de sociale zekerheid en alle wijzigingen hierin over de afgelopen decennia. Dit in combinatie met de ervaring en de middelen om werkgevers hiermee van dienst te zijn zorgt voor een onderscheidend vermogen, waarin de accountant of de financieel adviseur niet voorziet.

De expertise is ontstaan door vele studie-uren en Bedrijf Plus beschikt over de complexe rekenkundige tools om de kosten voor werkgevers inzichtelijk te maken. De verschillende kostenaspecten dragen eraan bij om als werkgever een weloverwogen beslissing te kunnen maken en kostenbesparingen door te kunnen voeren.

Wat kunt u verwachten?
Aan de hand van onder andere de volgende vragen, bekijken we vanuit welk vertrekpunt het advies wordt opgestart.

 • Zijn er werknemers in dienst waar reeds de no-riskpolis voor geldt?
 • Is er zicht op verhalen van verzuimschade bij een schuldige derde?
 • Controle van de WGA-nota van het UWV en Belastingdienst. Is deze correct opgelegd?
 • Welke diensten besteedt u uit en welke taken voert uzelf uit?

De kosten
Per transactie maakt Bedrijf Plus een inschatting van het aantal uren, de bijbehorende kosten. Tijdens een oriënterend gesprek licht ik mijn aanpak en uw investering graag aan u toe.

hoofdstuk

 

Bedrijfsrapportage

Een bedrijfsrapportage kan zowel het vertrekpunt zijn van een opdrachtgever als een vervolg na een realisatie van de doorgevoerde kostenbesparingen in uw onderneming.

Heeft u in beeld welke zaken voor uw onderneming van belang zijn voor uw werknemers? Bent u bekend met de collectieve arbeidsvoorwaarden en de belangrijkste bepalingen voor de werknemers? Hoe is dit verzekeringstechnisch geregeld en welke risico´s loopt u als werkgever hierin? Deze vragen komen aan de orde in een bedrijfsrapportage om voor u als werkgever een totaalbeeld te vervaardigen. Één overzicht met alle belangrijke zaken.

De bedrijfsrapportage is een totaaloverzicht van uw onderneming om helder te krijgen welke zaken aandacht vragen van u als werkgever. Deze rapportage geeft inzichtelijk weer welke zaken verbeterd kunnen worden. Als werkgever bent u in staat om dit duidelijk aan uw werknemers te communiceren. Door helder te maken aan de werknemers welke rechten en plichten er gelden, is de kans op geschillen kleiner in de toekomst.

Een aantal onderwerpen uit de bedrijfsrapportage:

CAO
Valt u bedrijf onder een collectieve arbeidsovereenkomst bent u verplicht om deze personeelsafspraken in uw bedrijf door te voeren. Hierin wordt bijvoorbeeld geregeld, hoeveel salaris moet u door betalen bij ziekte van uw medewerkers in het eerste en tweede ziektejaar? Hoelang blijven de vakantiedagen geldig? Wat is de proeftijd bij het aannemen van werknemers? Indien er geen collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing is, kunt u als werkgever zelf de regels bepalen binnen de huidige wetgeving.

Verzuim
Een verzuimpercentage in het algemeen zegt op zichzelf niets. Zijn de werknemers vaak kort of lang ziek? Gaat het om de werknemers met een hoog of laag inkomen? Zijn de verzekeringen hierop afgestemd en is er rekening gehouden met uw risicobereidheid? Bent u eigenrisicodrager voor de ziektewet en de WGA of bent u dit van plan? Op al deze vragen geeft Bedrijf Plus antwoord. Wat de voor- en nadelen in één aanspreekpunt zijn zonder verborgen kosten of belangen.

Verzekeringen
Hoe hoog is het maximum dagloon? Wilt u het bedrag boven het maximumdagloon voor uw werknemer verzekeren? of bent u dit verplicht? Wat zijn de voordelen voor u als werkgever en welke belangen kunt u hierdoor beïnvloeden bij verzekeraars? Bedrijf Plus geeft een totaalbeeld welke mogelijkheden er zijn en wat de gevolgen zijn, zowel de voor- en nadelen.

Conclusie en kostenbesparing
De bedrijfsrapportage geeft een aantal conclusies weer. Indien noodzakelijk ondersteunt Bedrijf Plus u hierbij verder voor de implementatie binnen uw organisatie. De ervaring leert dat de bedrijfsrapportage een kostenbesparing oplevert, het kan zijn eenmalig of juist door procesaanpassingen structureel. Jaarlijks worden alle belangrijke wijzigingen doorgenomen.

hoofdstuk

 

Gezondheidsmanagement

Een duidelijk en helder personeelsbeleid draagt bij aan het voorkomen van problemen en is positief voor de ondernemingscultuur. Kleinere werkgevers kunnen de basis leggen door duidelijke afspraken vast te leggen en aan dossiervorming te doen van het personeel. Grotere werkgevers hebben vaak een medewerker of afdeling welke de verantwoordelijkheid draagt om dit goed in te richten. Duidelijke communicatie is essentieel voor de medewerking van alle betrokkenen.

Het verzuimmanagement is vaak een onderdeel van het personeelsbeleid. De ervaring leert dat verzuim er even bij wordt gedaan. De complexiteit van deze wetgeving, de arbeidsrechtelijke bescherming van de werknemer en de heffing van de werknemersverzekeringen zorgen ervoor dat het een enorme deskundigheid vraagt om hier adequaat mee om te gaan. Werkgevers denken het uit te kunnen besteden aan een arbodienstverlener of bedrijfsarts, terwijl het UWV juist kijkt bij de Wet verbetering poortwachtertoets wat werkgever en werknemer aan inspanningen hebben gedaan. Een loonsanctie van het UWV, betaalt de werkgever en is niet verzekerbaar. Wanneer u als werkgever hierin zelf de regie neemt, zorgt voor een betere communicatie met uw werknemers en kunt u sneller inspelen op re-integratie.

Processen inzichtelijk
Bedrijf Plus kan inzichtelijk maken welke processen van belang zijn om uw organisatie te verbeteren en te voorkomen dat deze kosten nu en in de toekomst hoog oplopen. Daarnaast kan een inventarisatie van het huidige personeelsbestand al meteen kostenvoordeel opleveren. Bestaande procesbeschrijvingen worden aangepast aan de huidige tijd en verbeteringen worden gecommuniceerd aan de leidinggevenden en werknemers.

Deze ondersteuning kan worden voortgezet. Bij vragen of het voorkomen van problemen gaat Bedrijf Plus oplossingsgericht te werk. Veranderende wetgeving kan nieuwe problemen opwerpen.  Samen met u spelen wij blijvend adequaat en vroegtijdig in op deze veranderingen.

Net een stap verder
Het unieke van het gehele concept is dat wij ook verzekeringstechnisch analyseren indien wenselijk. 

hoofdstuk

 

Voor wie?

Bedrijf Plus werkt het liefst voor bedrijven vanaf 20 medewerkers en meer.

De organisatorische veranderingen en deze beleidsmatig doorvoeren zijn bij deze bedrijven van grote invloed ten aanzien van de toekomstige bestendigheid. De hoogte van de loonsommen zorgt voor een verandering binnen het WGA-stelsel en de belangen voor deze werkgevers nemen enorm toe. De te behalen voordelen ten aanzien van o.a. werknemersverzekeringspremies stijgen voor deze bedrijven aanzienlijk.

Deze bedrijfsomvang is in deze fase een uitdaging om het bedrijf verder structureel uit te bouwen en tegelijkertijd de consistentheid van de onderneming te bewaken. Deze combinatie is voor deze ondernemers een hele uitdaging. Ondersteuning en antwoorden op vragen kan toekomstige problemen voorkomen.

Investeringen en onderzoeken van besparingen zijn zeker de moeite waard.

hoofdstuk

 

Informatie over de ondernemer

Angelo Wiegmans (1973) is ondernemer in hart en nieren en is sinds 1997 actief in de zakelijke dienstverlening. Na meerdere adviserende en leidinggevende functies heeft hij in 2002 zijn eerste onderneming opgericht. In 2006 werd hij lid van de sectie MKB bij een branchevereniging in de financiële dienstverlening, waarvan hij in 2007 voorzitter werd.

Door veelvuldige contacten met verschillende ondernemers heeft hij het initiatief genomen om een ondernemersnetwerk op te richten in 2008. Het doel hiervan was om kennis met elkaar te delen en elkaar te versterken.

Vanuit zijn ondernemersvisie heeft Angelo Wiegmans ook meegewerkt aan meerdere interviews in vakbladen met betrekking tot wettelijke veranderingen in de financiële dienstverlening. Zijn visie is scherp en in een vroegtijdig stadium weet hij ontwikkelingen te vertalen in de praktijk.

In 2012 heeft hij Bedrijf Plus opgericht om ondernemers te ondersteunen bij complexe materie van wet– en regelgeving. Dit doet hij op zijn eigen authentieke en empathische wijze. Een uitspraak welke hij vaak aanhaalt is: “Zonder wrijving, geen glans”.

hoofdstuk

 

Meer regie, meer rendement!

Meer regie, meer rendement is het onderschrift bij het logo van Bedrijf Plus. Als werkgevers en leidinggevenden meer regie voeren in de interne organisatie levert dit financieel meer rendement op. Voor een gezonde bedrijfsvoering is rendement een belangrijke voorwaarde voor de bedrijfscontinuïteit.

Het meeste rendement haalt u uit het grootste werkkapitaal, namelijk uw personeel. Waarom is de focus en de verhouding tussen werkgevers en werknemers dan vaak extreem zakelijk?

Het personeelsbeleid uitdragen is net zo belangrijk als de procedures zelf. Om veranderingen in procedures, hetzij ingegeven door beleidsmatige beslissingen, hetzij door veranderende wetgeving, goed door te vertalen aan uw werknemers is de communicatie richting medewerkers een van de belangrijkste punten in uw organisatie bij veranderingen.

De communicatie met betrekking tot deze veranderingen in het personeelsbeleid kunt u laten doorvertalen door Bedrijf Plus. Werknemers krijgen meer inzicht waarom de regie aangepast wordt. In samenspraak tussen leidinggevenden en de ondernemingsraad kan deze vertaling geregisseerd worden en hierdoor ontstaat er een betere onderlinge verhouding. Dat is pas rendement!

hoofdstuk

 

Koester je personeel, bespaar op de kosten!

Waarom Bedrijf Plus?
In alles wat Bedrijf Plus doet geloven we door de uitdaging aan te gaan en meer verantwoordelijkheid bij leidinggevenden en werknemers neer te leggen. Dat is waarom Bedrijf Plus gekozen heeft voor de kleur groen in het logo om werkgevers en werknemers vanuit het hart aan te spreken.

Hoe doet Bedrijf Plus dit?
Door meer verantwoordelijkheid aan de leidinggevenden en werknemers te geven op het gebied van verzuim. Een duidelijk communicatie tussen leidinggevenden en werknemers op het gebied van verzuim is van groot belang en er ontstaat meer wederzijds begrip. Als duidelijk is wat verzuim inhoudt kunnen de leidinggevenden en werknemers samen hiervoor verantwoordelijkheid nemen. Bedrijf Plus helpt u om meer regie op verzuim te voeren en uw kosten te verlagen. Bedrijf Plus blijft u doorlopend ondersteunen hierin.

Wat doet Bedrijf Plus?
Bedrijf Plus is specialist op het gebied van sociale zekerheid en helpt organisaties om de kosten te verlagen. Het onderscheid wordt gemaakt door met passie en plezier voor de opdrachtgevers aan de slag te zijn, elke dag weer.

hoofdstuk

 

Contact

Bezoekadres:                                   Bleijendaalseweg 16
                                    5258 SR Berlicum  
Telefoonnummer:                                   073–5217136
E‑mail:                                  info@bedrijfplus.nl
   

 

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Uw telefoonnummer (verplicht)

  Onderwerp

  Uw bericht